Stenull

Varför stenull

 • Stenull tillverkas av natursten, en råvara som erbjuder många fördelar. Stenull är naturligt hållbart och en praktiskt taget outsinlig naturresurs. Tack vare sin uppbyggnad är slutprodukten en naturligt hållbar, mycket slitstark fiberprodukt.
 • Hållbar: Framställs av natursten.
 • Består av cirka 98 % luft och ~2 % stenfibrer.
 • Har en unik kombination av naturligt skapade egenskaper.
 • Är enkel att installera utan glipor.
 • Står emot både eld och vatten.
 • Bibehåller sina isolerande egenskaper och dimensioner under en byggnads livscykel och trots förändringar i temperatur och luftfuktighet.

Brandsäker

 • Är obrännbar.
 • Är klassificerad i Euroclass A1 – den högsta europeiska brandklassen för byggmaterial.
 • Bibehåller sina brandskyddande egenskaper upp till 1 000 ºC.
 • Kan skydda strukturer från att kollapsa vid brand i upp till 4 timmar.
 • Förhindrar brandspridning.
 • Skyddar brännbart material i upp till 60 minuter.
 • Behöver inget underhåll – skyddar under byggnadens hela livslängd.
 • Ger människor extra tid för att utrymma byggnaden.
 • Kan användas i extrema förhållanden som marin industri och kraftverk.
 • Avger endast mycket lite rök vid en brand.

Stenull ger det mest mångsidiga fuktskyddet

 • Absorberar inte fukt från den omgivande luften. Förblir torr även i fuktig miljö.
 • Absorberar inte flytande vatten.
 • Torkar mycket snabbt i normal rumstemperatur.
 • Bibehåller sina termiska egenskaper och dimensioner efter fuktexponering.
 • Fungerar som fuktbroms i underjordiska lösningar.
 • Blockerar inte fukt till konstruktioner – är ett diffusionsöppet material (μ = 1) som medger transport av vattenånga genom den.

Håller konstruktioner torra

 • Möjliggör betydligt snabbare torkning av betongkonstruktioner än ogenomträngliga isoleringsmaterial.
 • Samlar inte fukt i konstruktionerna och avslöjar därför snabbt möjliga fuktläckage.
 • Förhindrar att det uppstår kondens i isoleringslagret.

Förhindrar fuktrisker

 • Den kemiska balansen är ogynnsam för korrosion.
 • Innehåller inga flamskyddsmedel som främjar korrosion.
 • Vid tester resistent mot mögeltillväxt (95–100 % relativ luftfuktighet och 22ºC i 28 dagar).
 • Presterar bra även i 2030-klimatförhållanden vid relativ luftfuktighet på RH80% och RH95%

Återanvändbar

Stenull framställs av natursten, en råvara som är naturlig och en praktiskt taget outsinlig naturresurs, måste vi använda vår planets resurser optimalt. Vi gör det på flera olika sätt, både i vår egen tillverkningsprocess och när vi tillhandahåller tjänster som stöder återvinning av våra produkter. PAROC Stenull kan återvinnas gång på gång för att framställa ny stenull.

 • Stenullen lämpar sig för återanvändning som värmeisolering på en ny plats, förutsatt att materialet kan tas om hand intakt på den föregående platsen.
 • Spillmaterialet från tillskärningen av skivor i produktionen används som råmaterial för nya stenullsprodukter, och minskar därmed behovet av ny sten.
 • Isolering används som transportpallar för att minimera avfall (takprodukter).
 • Uttjänt isolering återanvänds som lösull.
 • PAROC Stenull kan användas på ett säkert sätt som deponi eller markstruktur.

Fiber är säker

 • EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varumärke på våra produkter bekräftar att PAROCs stenullsfiber uppfyller kraven för biologisk nedbrytbarhet i EU-direktiv nr 1272/2008.
 • Den tyska kvalitetsmärkningen RAL bekräftar att den biologiska nedbrytbarheten och säkerhetskraven uppfylls enligt den tyska tekniska förordningen TRGS905.

Har låga utsläpp

 • Uppfyller det strängaste kravet (M1) i det finska frivilliga systemet för utsläpp från byggnadsmaterial.

Innehåller inga farliga ämnen

 • Paroc stenullsfiber är registrerat enligt kemikalieförordningen REACH. Våra produkter innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter i den så kallade ”kandidatförteckningen”. En Användarinstruktion för säker användning finns tillgänglig för alla våra produkter.
 • Den tekniska dokumentationen i REACH-registreringen innehåller en kemikaliesäkerhetsrapport om egenskaper och klassning. Parocs stenullsfiber är en mineralull som faller under anmärkning Q och bedöms inte som farlig och klassas inte som ett irriterande ämne.

Produkterna innehåller inga farliga ämnen som tas upp i RoHS-direktivet

 • Det innebär att PAROC-produkter också kan användas i elektrisk och elektronisk utrustning.

Är säker att hantera

 • Vi rekommenderar att löst sittande arbetskläder och handskar används vid installation av mineralull. Dammutsläpp ska kontrolleras så mycket som möjligt.
 • Vi har undertecknat ett frivilligt avtal om att demonstrera produkthanteringen på produktförpackningar med text och ett piktogram, vilket är en överenskommelse mellan alla medlemmar av EURIMA (European Mineral Wool Manufacturers Association).

Ljudreducerande

 • Finns i ett brett sortiment av produkter och lösningar för akustikkontroll.
 • Är utmärkt för ljuddämpning och ljudabsorption tack vare sin höga densitet, optimala fiberstruktur och luftgenomsläpplighet.
 • Stenullsbaserade akustiskskivor klassificeras i allmänhet i den bästa klassen – A – för ljudabsorption