Tysta kontorslösningar

Kärleken till tystare kontorslösningar

Vi erkänner: Vi är passionerade när det kommer till bullerdämpning och att minimera visuella distraktioner, inget snack om saken! I över 20 år har vi hjälpt kontor, skolor och offentliga miljöer att leverera bättre resultat i sina verksamheter. Och vår idé har varit densamma hela tiden: Att skapa befriande tystnad för både öra och öga så att din hjärna kan jobba ostört med arbetsuppgifterna.

Direkta fördelar med tysta kontorslösningar

• Ökad produktivitet

• Färre sjukskrivningar

• Gladare medarbetare

• Fler medarbetare på plats

• Färre som slutar pga vantrivsel

• Trivsam arbetsplats = attraherar talangerna

25 % av Sveriges kontorsanställda lider av buller. Tjugofem procent!

MER Arkitekter gjorde en undersökning tillsammans med Demoskop sommaren 2023. Här fick 1 119 kontorsanställda mellan 18 och 65 år svara på frågor om sin arbetsmiljö. Undersökningen visar att var fjärde person säger att de saknar möjlighet för fokuserat arbete på jobbet. Faktum är att ”Brist på utrymmen för tyst och fokuserat arbete” toppar listan hos varje åldersgrupp. Undersökningen konstaterar också att:

”Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, enligt Försäkringskassans årliga lägesrapport om psykisk ohälsa i dagens arbetsliv. Rapporten understryker att det främst är arbetsmiljöbrister som orsakar stressrelaterad sjukfrånvaro, med kvinnor som rapporterar en betydligt högre sjukfrånvaro än män.”

Plötsligt buller orsakar starka reaktioner i kroppen

Arbetsmiljöverket har gett ut en bok om buller på arbetsplatsen. I den står bl a:

”Vid plötsliga, oväntade eller okända ljud kan en orienteringsreaktion uppstå. Pulsen och blodtrycket sänks under några sekunder, pupillen utvidgas, blodflödet i fingrarna minskar och svettkörtelaktiviteten ökar. Reaktionen antas öka människans beredskap att ta in ytterligare information om omgivningen och reagera på det som hänt i den…”.

Din hjärna är alltså hårdprogrammerad för att reagera på ljud. Och här spelar det mänskliga talet en särskilt stor roll – din hjärna bryter all annan verksamhet för att lyssna vad som sägs. Förmågan är ett arv från tiden då vi levde på savannen och då det var livsnödvändigt att kunna lyssna och identifiera ljud.

Oljudets långvariga effekter

Vad händer om bullret och oljudet är långvarigt då? Ur Arbetsmiljöverkets bok:

”Vid mer långvarig bullerexponering i samband med arbetsuppgifter som försvåras av bullret har bland annat förhöjt blodtryck, ökad utsöndring av adrenalin och andra stresshormon samt ökad muskelspänning i vissa muskelgrupper noterats. Effekterna uppstår vanligtvis bara om personen anstränger sig för att bibehålla en viss prestation trots bullerstörningen. Priset för en oförändrad prestationsnivå är alltså en ökad fysiologisk stressnivå. Effekterna förstärks också nästan alltid då bullernivån höjs…”

Buller utlöser direkta mätbara fysiska reaktioner i form av höjt blodtryck och stress. Det leder i många fall till kostsamma och besvärliga sjukskrivningar, och garanterat till sämre effektivitet på arbetsplatsen. I Arbetsmiljöverkets bok läser vi också:

”Den negativa effekten av bullret kan i vissa fall motverkas och prestationen bibehållas, genom att man anstränger sig mer än normalt. Resultatet av detta blir ofta att man istället är extra trött efter arbetet. Det gör att prestationsförmågan – vid vissa uppgifter – kan bli försämrad efter en period i buller, även om man anstränger sig. Frånvaro av buller upplevs också av många som en viktig trivselfaktor.”

Kort sagt: Buller gör att du presterar sämre. En lugn och tystare arbetsmiljö gör att du trivs bättre.

Transvoice tog hjälp av oss på Zilenzio

Tolkföretaget jobbar bokstavligen med rösten som arbetsredskap. De hade påtagliga problem med buller orsakat av tal och prat i sina lokaler. De hade redan gjort ett försök med att investera i ljuddämpande produkter men som ändå resulterade i:

• Störning in i tolksamtal

• Problem med överhörning och överröstning

• Störning av samtal och prat

• Dålig arbetsmiljö för medarbetare och kunder

När vi på Zilenzio kom in i bilden gjorde vi först platsbesök i Transvoice lokaler för att mäta ljudnivåerna och analysera var problemen fanns. Sedan presenterade vi ett antal lösningar för Transvoice att välja mellan. Resultatet blev minst sagt positivt. Före Zilenzios lösningar ansåg 63 % av medarbetarna att ljudnivån var för hög. Efter att vi installerat bullerdämpning är nu siffran nere på smått fantastiska 0 %.

Så här sammanfattar Transvoice vd Jonas Ahlstedt effekten:

“Personalen är piggare. Vi har till och med sett lite sjunkande sjukfrånvarotal. Vi har fått en lite gladare personal som mår bättre på arbetsplatsen. Det har varit positivt utifrån alla aspekter.”

Välkommen till tystnaden

Vi gör positiv skillnad för din arbetsmiljö på riktigt. Hör av dig, vi kommer gärna och tittar på förutsättningarna på din arbetsplats!